Regulamin konkursu pod nazwą:

„Przetestuj produkty z linii White Way i napisz recenzję”

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Przetestuj i napisz recenzję” (dalej: „Konkurs”) jest firma DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 38A prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431765, NIP 5422765590 (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: https://wway.pl/.
 4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (dalej ,,Komisja Konkursowa”), składająca się z 2 osób powołanych przez Organizatora. Komisja Konkursowa, zgodnie z § 9 Regulaminu, dokonuje również wyboru uczestników i laureatów Konkursu.

II. UCZESTNICY  KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnik”)
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki konkursowe określone Regulaminem.
 4. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody.

III. ZGŁOSZENIE  DO  KONKURSU

 1. Zgłosić się do udziału w Konkursie mogą osoby określone w § 2 pkt 1 z zastrzeżeniem § 2 pkt  2 Regulaminu, poprzez wypełnienie i przesłanie na adres a.goralczuk@diagnosis.pl formularza zgłoszeniowego, na www.wway.pl
 2. Zgłaszać się do udziału w Konkursie można w terminie od dnia 1.06.2021 do dnia 31.08.2022. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia okresu zgłaszania się do Konkursu.
 3. Spośród nadsyłanych zgłoszeń, Komisja Konkursowa będzie sukcesywnie wybierać Uczestników do momentu wyboru 15 osób. Komisja Konkursowa będzie wybierać Uczestników według własnego uznania,  kierując się aktywnością oraz estetyką prowadzonych działań osoby kierującej zgłoszenie w mediach społecznościowych: Facebook/ Instagram/Tik Tok.
 4. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do Konkursu drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

 IV. ZAŁOŻENIA  I  CZAS  TRWANIA  KONKURSU

 1. Konkurs będzie trwał w dniach 1.06-30.09.2022 r. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia czasu trwania Konkursu poprzez ogłoszenie swojej decyzji w sposób przewidziany w pkt 2.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej Organizatora www.wway.pl .
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone nie później niż 14 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu.

 

V. ZASADY  KONKURSU
1. Wybranym zgodnie z § 3 pkt 3 Regulaminu Uczestnikom, Organizator prześle pod wskazany przez nich adres, wybrane przez siebie urządzenie do higieny jamy ustnej ze swojej oferty wraz z opisem produktu zawierającym cechy produktu oraz funkcjonalność.

2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest:

sporządzić recenzję otrzymanego produktu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni  od dnia otrzymania produktu,  oraz przesłać na adres e-mail wskazany przez Organizatora, link do sporządzonego materiału.

3. Recenzja o której mowa w pkt 2 będzie polegać na :  

 • Umieszczeniu w biogramie profilu aktywnego linku do otrzymanego produktu przekierowującego bezpośrednio do www.wway.pl na okres 21 dni.
 • Dodaniu postu kafelkowego ze zdjęciem produktu na koncie Instagram/Facebook
 • Nagranie instastories na profilu Instagram z otrzymanym produktem i aktywnym linkiem przekierowującym na stronę wway.pl (min. 3 kafelki)
 • Umieszczeniu Reels/Filmu na profilu Instagram lub Tik Tok z otrzymanym produktem
 • Dodatkowo w przypadku posiadania bloga – zamieszczeniu recenzji na blogu wraz z odpowiednimi słowami kluczowymi oraz linkami.
 • W opisie dodawanych materiałów (posty, reels) zawarcie następujących hasztagów: #wway #whiteway

4. Każdy z Uczestników uprawniony jest do otrzymania wyłącznie jednego produktu.

5. Przesłana przez Uczestnika recenzja, w tym zdjęcia wraz z tekstem oraz materiał video, nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa ani dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik publikując recenzję zobowiązany jest oznaczyć, iż została ona sporządzona w ramach współpracy z Organizatorem.

VI. PRAWA  AUTORSKIE

1. Uczestnik oświadcza, że recenzja o której mowa w § 5 pkt 2 i 3 Regulaminu, jest jego autorstwa i jest przejawem jego osobistej twórczości, która to twórczość nie była dotychczas nigdzie publikowana. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych.

2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania z nadesłanej recenzji bez ograniczenia czasu i terytorium na następujących polach eksploatacji:
     1) wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie również w formie dźwiękowej, w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
     2) wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów recenzji;
     3) publikowanie całości lub fragmentów recenzji zarówno w materiałach promocyjnych związanych, jak i nie związanych z Konkursem.

3. Z tytułu udzielenia licencji niewyłącznej, o której mowa w pkt 2, przeniesienia praw do recenzji oraz za rozpowszechnianie recenzji oraz za inne przypadki publicznego udostępniania recenzji w całości lub części, w tym za udostępnianie poszczególnych jej elementów Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie inne niż ekspektatywa otrzymania nagrody.

4. Uczestnik gwarantuje, iż żadna osoba trzecia nie będzie dochodziła roszczeń dotyczących praw autorskich określonych w niniejszym paragrafie.

 

 VII. NAGRODY

 1. Dla Laureatów Konkursu (dalej: Laureat) przewidziane są  łącznie 3 nagrody w postaci: zestawów kosmetyków marki Novaclear Atopis Twój zestaw na zimę składający się z: Kremu do rąk oraz Kremu nawilżającego do twarzy i ciała.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 3. Jeden Laureat może otrzymać wyłącznie jeden zestaw wskazany w pkt 1.
 4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
 5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(tekst jednolity Dz.U. z 201012 r. nr 51, poz. 307 ze zm.poz. 361). W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają, by od przekazywanego świadczenia uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych, Organizator, przekazywał będzie nagrodę rzeczowo – pieniężną, składająca się z części rzeczowej w skład której będzie wchodziła jedna z nagród rzeczowych oraz z części pieniężnej, której wysokość będzie ustalona według następującego wzoru [(wartość części rzeczowej *10/9) – wartość części rzeczowej]. Część pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie wypłacana bezpośrednio Uczestnikowi, lecz zostanie ona przekazana właściwemu organowi podatkowemu, jako zryczałtowany podatek, zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do czego Uczestnik upoważnia Organizatora przystępując do Konkursu.
 6. W przypadku nieodebrania przez Laureatów nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Laureatów, Laureat traci prawo do nagrody.

 

VIII. LAUREACI  I  PRZYZNAWANIE  NAGRÓD

 1. Laureaci w liczbie 3, zostaną wyłonieni, po zakończeniu czasu trwania Konkursu  przez Komisję Konkursową w drodze wyboru spośród Uczestników, którzy wypełnią określone w § 5 Regulaminu warunki konkursowe.
 2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 3. Nagrody określone w § 7 pkt 1 Regulaminu zostaną wysłane do poszczególnych Laureatów pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora, pod adres wskazany przez Laureata najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia Laureata o przyznaniu mu nagrody i podania przez niego danych niezbędnych do wysłania przesyłki.
 4. Laureat może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

IX. KOMISJA  KONKURSOWA

 1. Komisja Konkursowa dokona wyboru Uczestników oceniając oryginalność i kreatywność profili prowadzonych przez osoby zgłaszające się do udziału w Konkursie.
 2. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów, oceniając według swej subiektywnej oceny oryginalność, innowacyjność oraz walory artystyczne przesłanych recenzji.
 3. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.

X. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres wnoszącego reklamację oraz  dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji.
 4. Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji  niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  UCZESTNIKA KONKURSU

W przypadku niesporządzenia recenzji w terminie wskazanym w § 5 pkt 2 Regulaminu, Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kary finansowej w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej przesłanych Uczestnikowi produktów  oraz kosztów ich dostarczenia.

 

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • problemy w przebiegu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od Organizatora, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze siły wyższej;
 • przerwy lub inne problemy w przebiegu Konkursu niezależnych od Organizatora, w szczególności związanych z działaniem dostawców usług internetowych

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

(OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest DIAGNOSIS S.A.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inspektor@diagnosis.pl.
 3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (zarówno Administratora, jak i Uczestników), do których należą: umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie organizacji Konkursu oraz jego przeprowadzenia, dopełnienia wymogów formalnych związanych z przyznaniem nagród laureatom, rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych, umożliwienie dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ,,RODO”).

Ponadto dane Uczestników mogą być przetwarzane w celu realizacji nałożonych na Administratora obowiązków polegających na gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych.

Jeżeli uczestnicy wyrażą zgodę Administrator może także opublikować na swoim profilu informacje o laureatach Konkursu.

 1. Organizator nie będzie udostępniał danych Uczestników Konkursu podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w których konieczność taka będzie wynikała z obowiązujących przepisów lub udostępnienie danych będzie niezbędne do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane, np. dostarczenia nagród laureatom.
 2. Dane osobowe będą przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa dotyczącymi gromadzenia dokumentacji księgowej lub przedawnienia roszczeń.
 3. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
 4. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 5. żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 6. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie jest oparte na przesłance uzasadnionego interesu Uczestnika lub Administratora;
 8. wniesienia skargi do Prezesa UODO;
 9. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoba ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach Konkursu i przyznaniu nagród. Podanie danych laureatów przetwarzanych do celów podatkowo – księgowych pozostaje obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.

 

XIV. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z pózn. zm.).
 2. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy o którym mowa w § 4 pkt 1 Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i poddaje się jego postanowieniom.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie na stronie internetowej Organizatora www.wway.pl